Jezuitipia03042020

Jezuitský život

jezuitský život

Jezuitský život je jednou z foriem zasväteného života vychádzajúci zo spirituality sv. Ignáca, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej. Jezuitský život a spôsob postupovania vychádza z postupovania duchovných cvičení, v ktorých Ignác neprestajne hľadal Božiu prítomnosť. Ignác predstavuje Krista, ktorý je v pohybe, prechádza dedinami a navštevuje synagógy, aby tam ohlasoval Kráľovstvo. Ide tam, kde ľudia bývajú a pracujú.

Ignácovou charizmou sa tak stalo: byť s Kristom ako služobníci jeho poslania, byť s ľuďmi, kde bývajú, pracujú a zápasia, priniesť evanjelium do ich životov a prác. Jezuiti prežívajú svoj zasvätený život ako rehoľný kňazi a rehoľný bratia. Jezuitské kňazstvo je veľkým Boží darom pre univerzálne poslanie Cirkvi. Vyplýva to už z povolania prvý jezuitov, ktorí sa dali priamo do služby pápežovi, a takto vyjadrili ochotu prijať poslanie kamkoľvek, kde by bola nádej na väčšie oslávenie Boha a na pomoc dušiam. Rozsah jezuitskej kňazskej služby je univerzálny, jej cieľ je apoštolský a vykonáva sa pod všeobecnou starostlivosťou pápeža o potreby Cirkvi a sveta. Kňazská služba jezuitov je inšpirovaná Kristom a príkladom sv. Ignáca a jeho prvých spoločníkov.

Významnou je aj identita jezuitského brata. Je to muž, ktorý prijal Otcovo povolanie, aby bol Ježišovým spoločníkom. Svojimi sľubmi slobodne zasväcuje svoj život na pomoc spoločnému poslaniu apoštolského, rehoľného a kňazského organizmu Spoločnosti Ježišovej. Jezuitský brat žije svoje rehoľné povolanie ako „poslaný“. Venuje sa s Božou milosťou nielen spáse vlastnej duše, ale s tou istou milosťou sa vytrvalo usiluje pomáhať ku spáse a zdokonaleniu iných.
Rehoľní bratia Spoločnosti Ježišovej sa úzko podieľajú na každej apoštolskej úlohe Spoločnosti. Prispievajú ku každému druhu materiálnej a technickej činnosti v službe apoštolátu a Spoločnosti.

Všetci, tak kňazi, ako aj bratia Spoločnosti Ježišovej skladajú tri rehoľné sľuby: čistotu, chudobu a poslušnosť. Tieto sľuby majú apoštolský základ. Jezuiti ich nechápu ako zameranie sa iba na ich osobné posvätenie, ale na spásu celého ľudského pokolenia. Ide o prostriedky pohotovejšej lásky a plnšej apoštolskej disponovanosti voči všetkým mužom a ženám. Jezuitské sľuby napomáhajú jezuitom žiť v radikálnej apoštolskej disponibilite.

Apoštolská činnosť jezuitov vo svete, aj u nás je zameraná najmä na tieto poslania: podporovanie spravodlivosti, podporovanie inkulturácie evanjelia do rozličných kultúr, evanjelizácia ľudskej kultúry, napomáhanie medzináboženskému dialógu, angažovanie sa v ekumenickom dialógu, podporovanie a spolupráca s laikmi v ohlasovaní evanjelia, univerzitný apoštolát, masmédiá, duchovné cvičenia, vedecká činnosť a mnohé iné poslania, ktoré napomáhajú šíreniu Kristovho kráľovstva vo svete. Toto všetko sa jezuiti usilujú robiť pod zástavou Kristovho kríža.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život